Giới thiệu viện

Viện Nghệ thuật Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 05/QĐ-VHU-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Viện Nghệ thuật Văn Hiến là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Văn Hiến đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng và thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc điều hành phụ trách Sinh viên và Hợp tác đào tạo.
giới thiệu khoa