Ban lãnh đạo và đội ngũ giảng viên

line

----- Ban chủ nhiệm khoa -----

 

ThS.Nguyễn Ngọc Thùy Anh

--- Giảng Viên ---
Thạc sĩ

Các đề tài nghiên cứu KH đã tham gia

Các công trình NCKH đã công bố

 

ThS. Trần Mai Hồng

--- Giảng Viên ---
Thạc sĩ

Các đề tài nghiên cứu KH đã tham gia

Các công trình NCKH đã công bố